top of page
Pentalogia SK

Pentalogia SK

SK 1

SK 1

SK 2

SK 2

SK 3

SK 3

SK 4

SK 4

SK 5

SK 5

Východiskom orientácie a zmyslu podnikania sa stal podnikateľský projekt a jeho špecifikácia pre dlhodobé podnikanie. V jeho rámci som si stanovil dve životné misie:

1. Postarať sa o zamestnancov podniku, a dosiahnuť takú úroveň spravovaného podniku, ktorá zodpovedá parametrom podniku svetovej triedy a to aj v budúcnosti, aj po mojom fyzickom nebytí.

 

2. Sprístupnením v podniku overených znalostí napomôcť aj iným podnikom a to aj v medzinárodnom kontexte zvyšovať efektivitu podnikania a rozvoja podniku. Publikujem, riadim nadáciu na podporu vedy a vzdelávania, prednášam a píšem odborné publikácie.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

autor pentalógie Podnik a podnikanie

Pentalógia Podnik a podnikanie je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania uľahčí štúdium zložitej problematiky. Kniha vytvára pomyselný mostík medzi teóriou a praxou a je vhodná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Jej rozsah tvorí približne 4 500 strán.

K napísaniu knihy viedla Štefana Kassaya najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej literatúry. Pentalógia je príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a praxe dajú harmonicky prepojiť. „Potrebné je študovať problémy, poznať aktuálne svetové trendy, vyskúšať a overiť, či sa teoretické závery zhodujú s výsledkami meraní,“ tvrdí autor. Zámerom profesora Kassaya je napomôcť k splneniu podnikových cieľov pri súčasnej starostlivosti o ľudí a zároveň do podnikateľského prostredia rozšíriť skúsenosti z praxe. Základná štruktúra pentalógie Podnik a podnikanie vychádza z metodiky Balanced Scorecard, ktorú vypracovali Robert Kaplan a David Norton. Ide o modernú metódu, v rámci ktorej sa výkonnosť podniku hodnotí prostredníctvom 4 vyvážených perspektív:

  • finančnej,

  • zákazníckej,

  • perspektívy interných podnikových procesov,

  • perspektívy učenia sa a rastu.

 

Keďže na Slovensku je stále aktuálna transformácia ekonomiky, pôvodnú metódu Balanced Scorecard rozšíril profesor Kassay o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa odvíjajú aj ostatné perspektívy podniku. Pridaná piata perspektíva je v rámci vydávaných zväzkov radená ako prvá. Do konkrétneho prostredia včleňuje autor všetko ostatné a na všetko ostatné má toto prostredie mimoriadny vplyv. Predovšetkým v období finančnej krízy si každý manažér uvedomuje, nakoľko inerčne podnikateľské prostredie pôsobí na ostatné podnikové perspektívy.

HU-2t.png
HU-3t.png
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page