top of page
MANAGEMENT_books

MANAGEMENT_books

MANAGEMENT_logo

MANAGEMENT_logo

The world moves forward by leaps and bounds. In order to maintain the balance of life and in ever-increasing competition and the perception of penetration into the world competition and progress – one has to cope with the dictate of time which becomes the most valuable commodity. Crucial role is played by the knowledge. I support this argument with my own experience and continually growing prosperity. That's why I'm convinced that:
 

What can be achieved by one company can be achieved by many others – if they learn the essence of the penetration of science into practice

I am positive about this because as the owner of a big enterprise – now a multinational corporation I.D.C. Holding, JSC – I can accurately demonstrate its annual growth in all key economic indicators throughout last quarter of a century. The company has undergone a total reconstruction; even in a difficult period of transformation from a planned to a market economy – and today it achieves the parameters of a world-class enterprise. As a result of the complexity of the theory and practice of entrepreneurship, the systematic growth of the corporation is multiplied over the years. I believe that this is a sufficient reason to share this experience and this is my ambition to make this publishing effort to create a:
 

Shared European Production Platform
 

MANAGEMENT edition is a set of 20 small-format books published in several languages. Books create a bridge between theory and practice and can be utilised by the company owners, shareholders, top and middle managers. It is useful for experts in various areas because its unifying aspect is the management as a discipline of a universal importance. 
 

It will facilitate the study of complicated problems to the participants of the postgraduate study and retraining courses, the PhD students and the students of a higher form of education who are getting ready for managing positions or who want to improve management skills. Practical size of the books enables to study special topics, whether on a train, a tram or at doctor’s waiting room.
 

MANAGEMENT core is the internationally recognized Enterprise and Entrepreneurship pentalogy published in five languages in the publishing house of the Slovak Academy of Sciences in cooperation with foreign publishers and under the auspices of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg. 
 

The work is enriched with experience of production practice. In the framework of systematic consultations and opponency, I relied on the professional experience of executive managers and employees of my own company, external staff and researchers from universities.
 

These books were based on 25 years of experience in the management of the multinational corporation I.D.C. Holding, JSC where – since its founding in 1992 the author still holds the highest strategic positions. At the same time, the experience gained from practice is the subject of scientific studies and is contained in the books of this edition.
 

I hope you find answers to your questions while studying the MANAGEMENT books. I wish you to find new challenges and to apply your experience in connecting the entrepreneurship world with lessons learned from practice, books and the academic environment.

 

                                                                                                                                  Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
     member of the European Academy of Sciences and Arts

Svet kráča dopredu míľovými krokmi. K zachovaniu rovnováhy života a v neustále silnejúcej konkurencii a predstavy o prieniku do svetovej súťaže a napredovaniu človek  sa musí vyrovnať s diktátom času, ktorý sa stáva najhodnotnejšou komoditou. Rozhodujúcu rolu zohrávajú znalosti, Toto tvrdenie podopieram vlastnou skúsenosťou a kontinuálne rastúcou prosperitou. Preto som  presvedčený o tom, že:

To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe.

Tvrdím to, pretože ako vlastník veľkého podniku, dnes už nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s môžem exaktne preukázať jej každoročný rast vo všetkých rozhodujúcich ekonomických ukazovateľoch počas celého štvrťstoročia. Podnik prešiel totálnou rekonštrukciou a to aj v zložitom období transformácie z plánovej na trhovú ekonomiku a dnes dosahuje parametre podniku svetovej triedy.

 

Nazdávam sa, že je to dostačujúci dôvod, na ambíciu podeliť sa s týmito skúsenosťami a aj s inými podnikateľmi a manažérmi, ale v prvom rade so študentmi univerzít a vysokých škôl a pokúsiť sa aj týmto vydavateľským počinom o vytvorenie:

Spoločnej Európskej produkčnej platformy
 

RIADENIE – knihy zo súboru dvadsiatich častí sú publikované v niekoľkých jazykoch. Vytvárajú mostík medzi teóriou a praxou a sú využiteľné pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Sú užitočné pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim obsahom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.

 

Jadrom edície RIADENIE je medzinárodne uznávaní pentalógia Podnik a podnikanie publikovaná v piatich jazykoch vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v spolupráci so zahraničnými vydavateľstvami a pod záštitou Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Dielo je obohatené 25-ročnými skúsenosťami z produkčnej praxe. V rámci systematických konzultácií a oponentúr sa autor opieral o profesionálne skúsenosti výkonných manažérov a zamestnancov vlastného podniku autora, externých pracovníkov a výskumných pracovníkov z vysokých škôl. Knihy sú určené širokému okruhu čitateľov.

 

Uľahčia štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom aj iných foriem vyššieho vzdelávania, ktorí sa na vedúce pracovné funkcie pripravujú, alebo ktorí sa chcú v riadení  na svojich pracoviskách zdokonaliť. Praktickosť jednotlivých kníh umožňuje štúdium odborných tém, či už počas cesty vo vlaku, v električke alebo v čakárni u lekára. 

 

Milý čitatelia. Prajem vám, aby ste pri štúdiu RIADENIA nachádzali odpovede pre vaše výzvy, prispôsobené vašim skúsenostiam a aby ste nachádzali nové úspechy v prepájaní podnikateľského sveta s poznatkami z praxe, kníh a akademického sveta.

                                                                                                                              

 

                               Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
                                    člen Európskej akadémie vied a umení 

Logo-Kassaybooks.png
bottom of page