top of page
Nadacia.png

Nadáciu založil Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. v roku 2002. Nadácia sa od začiatku svojej činnosti sa sústreďuje na podporu spoločenského progresu, invencií a inovácií a kultúry podnikania, s akcentom na šírenie progresívnych myšlienok napomáhajúcich symbióze vedy a vzdelávania. Nadácia podporuje vydávanie publikácií autorov výskumných prác a monografií. Vysokú úroveň výberu z ponúk na vydávanie publikácií garantuje svojím rozhodnutím prezident nadácie a to predovšetkým na základe odporúčaní výkonných členov nadácie, rovnako na základe návrhov a odporúčaní vedenia SAV a riaditeľov ústavov SAV, prípadne zahraničnými vydavateľstvami. Ďalšou významnou aktivitou Nadácie je usporadúvanie prezentácií objavných publikácií, vedeckých konferencií, sympózií a iných foriem informovanosti vedeckej komunity. Nadácia uplatňuje viacero foriem približovania vedeckej spisby širokej verejnosti, kam patria aj vedecko-popularizačné články, audiovizuálne predstavovanie osobností vedy a ich vedecko- výskumných výsledkov, ako aj účasti na významných projektoch v európskom i svetovom rámci. Pre Nadáciu je zvlášť významná možnosť spolupráce vo vydavateľskej činnosti, či iných formách vedeckej aktivity s Európskou akadémiou vied a umení v Salzburgu.

Osobitosť vedenia Nadácie a jej samotný názov vyplýva z imanentnosti predmetu záujmu o vedu, vzdelanie a ich podpore v symbióze s uplatnením v praxi. V spojitosti s nadáciou je osobnosť  prezidenta nadácie zárukou trvalého záujmu a vysokej multidisciplinárnej profesionality v celej šírke potenciálnych možností aplikácií nielen technických ale aj spoločensko-vedných disciplín. Vyjadrenie vzťahu k vede a jej širokému uplatnenie demonštratívne preukazuje svojou podnikateľskou, pedagogickou a vedeckou aktivitou. Jeho vedecko-pedagogický profil prekračuje rámec SR, čo potvrdzuje rad ohlasov a medzinárodných uznaní. Dôsledne využíva prostredie veľkého podniku, ktoré ponúka neoceniteľný zdroj priemyselno-inžinierskych informácií tvoriacich hodnotný podklad pre vedenie výskumu a pedagogickej činnosti. Efektívnosť jeho koncepcií sa plne prejavuje pri presadzovaní zmien, zvyšovaní produktivity práce a všestrannej efektívnosti korporácie. Výsledky prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách. Je zakladateľom novokoncipovaného výskumu vo veľkej korporácii, ktorej je spoluvlastníkom a kde pôsobí ako konceptor a zodpovedný riešiteľ rozsiahleho podnikového výskumu. Pôsobí ako školiteľ a konzultant. Zúčastňuje sa na výchove odborníkov pre priemyselnú prax a je riešiteľom aktuálnych úloh aj v iných podnikoch. Vychoval desiatky diplomantov a doktorandov. Viacerí jeho graduanti zastávajú popredné funkcie. Pedagogické pôsobenie koncentruje na odbornú spisbu a tvorbu vysokoškolských učebníc.

Ceny Nadácie za prínosy vo vede a súvisiacej spoločenskej angažovanosti, kde Nadácia oceňuje významné osobnosti vedy a vzdelávania a ich počiny každoročne udeľovaním Ceny excelentnosti, Zlatej medaily prof. Štefana Kassaya a Pamätnej medaily. Je to významný krok umožňujúci prepojenie nosných cieľov a perspektívne aj širšiu spoluprácu pre formovanie a podporu vedeckej, publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských autorov, pracovníkov SAV a ČSAV a členov Učenej spoločnosti Slovenska a tiež zahraničných významných osobností a členov Európskej akadémie vied a umení.

Logo-Kassaybooks.png
bottom of page