top of page
PaP SK1 o7

PaP SK1 o7

PaP SK1 o4

PaP SK1 o4

PaP SK1 o5

PaP SK1 o5

PaP SK1 o3

PaP SK1 o3

PaP SK1 o6

PaP SK1 o6

PaP SK1 o1

PaP SK1 o1

PaP SK1 o2

PaP SK1 o2

Podnikateľské prostredie

Zmeny vlastníckych štruktúr

v období ekonomickej transformácie

ISBN: 978-80-224-0775-5

Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2006
Počet strán: 671
Väzba: Tvrdá
Formát: 225x304mm
Hmotnosť: 3 060 g

Šéfredaktor: Emil Borčin

Redakčné spracovanie: Mgr. Marta Drličková

Slovo vydavateľa: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Predhovor: prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Vedúci vedecký redaktor: prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Vedeckí redaktori: doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

                              RNDr. Milan Neštický, CSc.

Vedúci projektu: RNDr. Milan Neštický, CSc.

Jazyková úprava: Mária Krkošková

Grafický dizajn: Ing. arch. Patrik Paul

                          Katarína Ondrušová – Juraj Dusík

Správa databázy textov: Juraj Dusík – Ing. Pavol Vojtek

Príprava textov: Ing. Eliška Benešová

Odborné posudky a konzultácie jednotlivých častí:


1. ČASŤ / PODNIKANIE, VODCOVIA A MANAŽÉRI

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc.

prof. Ing. August.n Marián Húska, DrSc.

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Ing. Eduard Šarmír, DrSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

2. ČASŤ / STRATÉGIA A STRATEGICKÉ RIADENIE

Dr.h.c. Prof. Ing. Ján Buda, DrSc.

Ing. Luboš Hrnčír

prof. Dr.hab inž. József Matuszek

RNDr. Milan Neštický, CSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

3. ČASŤ / ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

doc. Ing. František Lipták, DrSc.

prof. Dr.hab inž. József Matuszek

RNDr. Milan Neštický, CSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

Ing. Pavol Vojtek

Explanácia

Etiku považujem za konkurenčnú výhodu. Zakladám si na korektnosti a poctivosti podnikania.

Skôr ako sa pokúsim svoju víziu presnejšie opísať, ujasňujem si správnosť niektorých východiskových zásad za výdatného prispenia spolupracovníkov. Zapisujem si ich formou pracovných téz, ktoré po spracovaní predkladám iným odborníkom na oponentúru. Až po zvážení pripomienok sa odhodlám k presnejším formuláciám, ktoré by pre podnik mali byť v budúcnosti rozhodujúce. V modernom podniku sa napredovanie jednotlivca i podniku nemeria iba schopnosťou vytvoriť „finančný balík“, ale predovšetkým iným dosahovať spoločensky uznávané hodnoty. Mnohé vzniká spontánne bez vopred daného zámeru. Ak však človek má na starosti veľký podnik a je zodpovedný za to, aby bol ziskový a ľudia boli spokojní a mali prácu, aby napredoval a aby obstál v tvrdej konkurencii, nemôže sa spoliehať iba na seba a vlastnú fantáziu. Musí hľadať spôsoby, ako predchádzať v budúcnosti možným problémom. Musí načrieť do studnice nápadov, ktoré v rozličnej podobe ponúka odborná literatúra. Musí však v spoločnej tímovej práci tieto poznatky prefiltrovať do podoby použiteľnej vo vlastnom podniku. To, čo je nové, užitočné, ako i praktické skúsenosti spisujem do článkov a kníh v predsavzatí pomôcť tým, ktorí to potrebujú, ktorí hľadajú riešenie odborného problému.

                          Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Slovo vydavateľa

predslov

„Prof. Richard Ernst, laureát Nobelovej ceny za chémiu, upútal na jednej zo svojich ostatných prednášok poslucháčov, medzi ktorých som sa priplietol aj ja, kriticko-optimistickou víziou budúcnosti. Poukázal na to,že súčasná viera vo voľné trhové podnikanie, skôr hlboká ako plytká, je spojená s rastúcou produkciou, rastúcou spotrebou i rastúcimi haldami odpadu.”

Súčasne spôsobuje veľké spoločenské nerovnosti, odtrhnutie

človeka od koreňov, v konečnom dôsledku rast terorizmu, ktorý vtiahne do svojich krážov aj inteligentných ľudí.

Je čas hovoriť o zodpovednej trhovej ekonomike. Takej, ktorá nemá podviazané žily a súčasne je primerane usmernená. Dostávame sa tak k teórii riadenia hospodárstva a podnikov, ktorá definuje procesy a vzťahy, ktoré je nevyhnutné v praxi aplikovať. Posledná veta nie je už od Ernsta. Vybral som ju zo synopsis knihy Štefana Kassaya – Podnik a podnikanie. Potvrdzuje sa známa poučka, že keď situácia dozrela, koncepcie sa (mutatis mutandis) rodia nezávisle a spontánne. Alternatíva, pred ktorou varuje Kassay, je dezintegrácia spoločnosti a životného prostredia. Vedenie, riadenie, profesionálna manažérska prax je aktuálna najmä vo veľkých, hierarchicky stratifikovaných podnikoch s rozličnými modelmi riadenia a psychológiou spolupráce. Empíria, prameniaca z nadšenia a šancí po roku 1989 bola v nových podmienkach už neraz draho zaplatená. U nás však treba začať ešte hlbšie – od tvorby a zjednocovania terminológie. V tomto širokom spektre tém si našiel svoj priestor autor.

A čo tu stojí za zdôraznenie, hlási sa k úlohe osobnosti a nebojí sa hovoriť o vodcoch a vodcovskom princípe (aj keď v praxi sa vodcovia halia do plášťov predsedov a riaditeľov, aby sa zdôraznila relatívnosť vodcovského princípu a jeho demokratická spätná väzba). Osudy podnikov determinuje samozrejme štátna politika, ktorá nemôže byť dlhodobo expanzívna ani dlhodobo reštriktívna. Stále ale musí byť spravodlivá, vytvárajúca korektné ekonomické a právne prostredie. Na Slovensku sa vo sfére riadenia podnikov nahromadili za obdobie ostatných 12 – 13 rokov skúsenosti, ktoré je potrebné podchytiť. Týkajú sa aj tvorby priorít, životných cyklov štruktúr, etiky podnikania, vonkajších investícií. Štefan Kassay sa preto mohol ponoriť do veľmi komplexnej témy a spracovať ju obšírnym spôsobom. Som rád, že sa mi podarilo obísť v tomto predslove frázu o vypĺňaní medzier na knižnom trhu. Ak ale má niekto dojem, že k tomu došlo, nebude ďaleko od pravdy.

   

                                  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Príhovor

„Neexistujú hotové a overené riešenia, existujú iba múdri ľudia, ktorí ich tvrdohlavo hľadajú tam, kde ich iní nenašli.

Štefan Kassay je človek posadnutý myšlienkou meniť seba i svet okolo. Jeho tvrdohlavosť a cieľavedomosť niekedy možno znervózňujú okolie, ale výsledky hovoria za všetko. Vyučil sa za sústružníka a aj dnes vie mnohých prekvapiť svojou zručnosťou v manuálnej práci. Počas svojho pôsobenia redaktora Československej televízie v Budapešti takto šokoval celý sprievod, keď si vyzliekol sako a pred očami všetkých vysústružil na stroji súčiastku. Strojár a kandidát vied potom vyštudoval v Prahe filozofickú fakultu, kde získal doktorát z filozofie. Tvrdohlavosť a usilovnosť ho neopúšťala – docentúra, profesúra, doktor vied na SAV. Tí, ktorí poznajú cesty k akademickým titulom, izolacionizmus medzi odbormi (Čo chce doktor filozofie medzi inžiniermi? Čo chce podnikateľ medzi profesormi? Čo hľadá strojár medzi filozofmi?) vedia o čom píšem.

Štefan Kassay sa stal navyše úspešným podnikateľom. Málokedy dokáže majiteľ úspešného podniku udržať na uzde lákadlo riadiť si podnik sám. Štefan to dokázal – delegoval svoje kompetencie na manažérov podniku a založil pracovisko, ktoré sa stará o rozvoj a systematizáciu znalostí a o ich aplikáciu v podniku IDC. Cestuje, číta knihy, porovnáva rozličné prístupy, experimentuje a vyhodnocuje, diskutuje o nových témach, ktoré priniesla dnešná doba v podnikaní. Rúcajú sa všetky „večné pravdy“, ktoré sa učili manažéri na univerzitách v minulosti. Jedinou istotou je neistota a potreba stále hľadať odpovede na nové otázky, ktoré prináša tento svet. Na konci 20. storočia sme s pomocou telekomunikácií a leteckej dopravy premenili svet na globálnu dedinu. Kedysi bola technika silne zviazaná s kultúrou a spôsobom života, dnes sa stala dominantným faktorom spoločenského vývoja na celom svete. Pre mnohých ľudí je pritom desivá rýchlosť, s ktorou prenikajú nové technológie do všetkých oblastí života. V minulosti sa ťahali procesy zmien cez niekoľko generácii, dnes dochádza k prelomovým zmenám v našich životných pomeroch v priebehu niekoľkých rokov. A špirála nových znalostí, nových výrobkov a postupov sa točí stále rýchlejšie. Toto tempo zmien nedokážu mnohí ľudia sledovať – ani organizácie podnikov, ani štruktúry štátov, ani vzdelávací systém. Následkom je rastúca priepasť medzi pioniermi pokroku a väčšinou obyvateľstva. Na dejiny civilizácie sa môžeme pozerať aj ako na reťazec stále rýchlejších inovácií, ktorých zdrojom je túžba človeka urobiť niečo lepšie, jednoduchšie a lacnejšie. Inovácie však nie sú iba v technickom pokroku, je to aj sociálny proces. Trh pre inovácie je určovaný potrebami a hodnotami ľudí. Tak ako boli na začiatku 19. storočia prelomovými inováciami napríklad parný stroj, železnica, elektrifikácia a automobil, tak dnes prebiehajú prelomové inovácie v kvantovej fyzike, informačnej technike a v molekulárnej biológii. Kvantová teória odhalila tajomstvo stavby hmoty, nová informačná a komunikačná technika prináša revolúciu v spracovaní a prenose údajov, molekulárna biológia postupne dekóduje tajomstvo života. Tento pokrok umožňujú rýchlo rastúce výkony počítačov, mikrosystémy sa dostávajú do všetkých výrobkov, nové materiály a výrobné technológie prinesú v ďalších desaťročiach revolučné zmeny.

Tí, ktorí poznajú cesty k akademickým titulom, izolacionizmus

medzi odbormi (Čo chce doktor filozofie medzi inžiniermi? Čo chce podnikateľ medzi profesormi? Čo hľadá strojár medzi filozofmi?) vedia o čom píšem.

V týchto premenách dochádza k zmene paradigiem. Pretože nové vzniká obyčajne na hraniciach medzi rôznymi vedeckými disciplínami, úzka špecializácia začína byť brzdou. Špecialista musí byť v budúcnosti viac komunikatívny, aby mohol pracovať v interdisciplinárnych tímoch. Podobné zmeny prebiehajú aj v priemysle, kde zaniká Taylorizmus so svojimi perfektne rozčlenenými pracovnými úkonmi. Miesto rozčlenenej práce a strnulých hierarchii nastupuje tímová práca, plošné a pružné štruktúry.

Myslím si, že Štefan Kassay sa rozhodol napísať rozsiahlu a multiodbornú publikácu, práve preto, aby prekonal separatizmus a izolacionalizmus, s ktorým sa často vo svojom živote stretával, ale aj preto, lebo si uvedomil ako „všetko zo všetkým“ súvisí. Je jednoduchšie behať na atletickej dráhe celý život 1000 metrovú vzdialenosť, ako pestovať triatlon alebo desaťboj. Štefan Kassay sa vo svojej knihe pokúsil o niečo podobné. Je jasné, že je to priestor pre kritikov a neomylných špecialistov, ktorí budú kričať – „Šuster drž sa svojho kopyta“. Na druhej strane treba oceniť odvahu a tvrdohlavosť hľadať súvislosti a nové východiská na rozhraní disciplín. Nakoniec inú možnosť ani nemáme – akurát nie každý na to nájde odvahu. Ale o tom je celý život Štefana Kassaya. Prajem Vám veľa inšpirácii a provokácii pri čítaní tejto knihy. Neexistujú hotové a overené riešenia, existujú iba múdri ľudia, ktorí ich tvrdohlavo hľadajú tam, kde ich iní nenašli. To hlavné čo by som mohol autorovi tejto knihy vyčítať, je to, že prácu na nej povýšil nad svoje pohodlie a čas so svojou manželkou a blízkymi. Veľa dobrých vecí sa však už zrodilo z takejto formy „sebectva“.

                                                   prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Podnikateľské prostredie

Zmeny vlastníckych štruktúr

v období ekonomickej transformácie

ISBN: 978-80-224-0775-5

Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2006
Počet strán: 671
Väzba: Tvrdá
Formát: 225x304mm
Hmotnosť: 3 060 g

Šéfredaktor: Emil Borčin

Redakčné spracovanie: Mgr. Marta Drličková

Slovo vydavateľa: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Predhovor: prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Vedúci vedecký redaktor: prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Vedeckí redaktori: doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

                              RNDr. Milan Neštický, CSc.

Vedúci projektu: RNDr. Milan Neštický, CSc.

Jazyková úprava: Mária Krkošková

Grafický dizajn: Ing. arch. Patrik Paul

                          Katarína Ondrušová – Juraj Dusík

Správa databázy textov: Juraj Dusík – Ing. Pavol Vojtek

Príprava textov: Ing. Eliška Benešová

Odborné posudky a konzultácie jednotlivých častí:


1. ČASŤ / PODNIKANIE, VODCOVIA A MANAŽÉRI

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc.

prof. Ing. August.n Marián Húska, DrSc.

prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Ing. Eduard Šarmír, DrSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

2. ČASŤ / STRATÉGIA A STRATEGICKÉ RIADENIE

Dr.h.c. Prof. Ing. Ján Buda, DrSc.

Ing. Luboš Hrnčír

prof. Dr.hab inž. József Matuszek

RNDr. Milan Neštický, CSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

3. ČASŤ / ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

doc. Ing. František Lipták, DrSc.

prof. Dr.hab inž. József Matuszek

RNDr. Milan Neštický, CSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

Ing. Pavol Vojtek

Explanácia

Etiku považujem za konkurenčnú výhodu. Zakladám si na korektnosti a poctivosti podnikania.

Skôr ako sa pokúsim svoju víziu presnejšie opísať, ujasňujem si správnosť niektorých východiskových zásad za výdatného prispenia spolupracovníkov. Zapisujem si ich formou pracovných téz, ktoré po spracovaní predkladám iným odborníkom na oponentúru. Až po zvážení pripomienok sa odhodlám k presnejším formuláciám, ktoré by pre podnik mali byť v budúcnosti rozhodujúce. V modernom podniku sa napredovanie jednotlivca i podniku nemeria iba schopnosťou vytvoriť „finančný balík“, ale predovšetkým iným dosahovať spoločensky uznávané hodnoty. Mnohé vzniká spontánne bez vopred daného zámeru. Ak však človek má na starosti veľký podnik a je zodpovedný za to, aby bol ziskový a ľudia boli spokojní a mali prácu, aby napredoval a aby obstál v tvrdej konkurencii, nemôže sa spoliehať iba na seba a vlastnú fantáziu. Musí hľadať spôsoby, ako predchádzať v budúcnosti možným problémom. Musí načrieť do studnice nápadov, ktoré v rozličnej podobe ponúka odborná literatúra. Musí však v spoločnej tímovej práci tieto poznatky prefiltrovať do podoby použiteľnej vo vlastnom podniku. To, čo je nové, užitočné, ako i praktické skúsenosti spisujem do článkov a kníh v predsavzatí pomôcť tým, ktorí to potrebujú, ktorí hľadajú riešenie odborného problému.

                          Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Logo-Kassaybooks.png
bottom of page