top of page
Search

Životné dielo profesora Štefana Kassaya kompletne dostupné v piatich jazykoch

Updated: May 27, 2019

Pezinok 7.9.2018. Dvadsaťtisíc strán, dve desaťročia kontinuálnej práce a päť jazykových mutácii je spoločným menovateľom monumentálneho knižného diela profesora Štefana Kassaya. Začiatkom septembra vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA uviedlo na trh piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie, čím sa zavŕšila viac než desaťročná práca vydavateľstiev, grafikov, prekladateľov, korektorov a distribútorov. Autor profesor Kassay na príprave, aplikácii a realizácii pracoval viac než dvadsať rokov, čím sa pentalógia radí medzi jedinečné diela svojho druhu nielen v Európe.

Monumentálna pentalógia Podnik a podnikanie je kompletná. „Vzhľadom k jej hmotnosti a počtu kníh si vyžaduje vlastnú vitrínu alebo policu“ vyjadril sa profesor Štefan Luby.


Živé laboratórium ako aplikačné prostredie


V priestoroch živého laboratória profesora Kassaya, ako nazýva podnik I.D.C. Holding, a.s. sa za dve desaťročia aplikovalo a zrealizovalo množstvo metodík, stratégií a investícií. Väčšina realizovaných projektov je detailne zaznamenaná v pentalógii vo forme prípadových štúdii poukazujúcich na ich praktické uplatnenie. Ako sa vyjadril autor v prvom zväzku pentalógie: „Pragmatické pokusy v úsilí o niečo nové často sprevádzajú omyly. Tie bývajú veľmi drahé a vedú ku sklamaniam. Lenže neraz nasmerujú aj k novému hľadaniu. Bez vedy nemožno dosť rýchle napredovať. Avšak proces poznania je nekonečný. Preto sa musíme neustále vzdelávať. Veľmi dôležitou zložkou vzdelania je schopnosť potrebné informácie vyhľadať a využívať ich v každodennom živote i vo svojej profesii.“ V tom čase ešte autor netušil na akú cestu sa vydáva.

Profesor Štefan Kassay v prevádzkarni Pečivárne Sereď.


Jedinečné knižné dielo obsahom i rozsahom


Napísať, zrealizovať, vydať a distribuovať v piatich jazykoch tak rozsiahle dielo je na slovenské pomery takmer nemožné. Doteraz sa to ešte žiadnemu autorovi nepodarilo. Častokrát veľké vydavateľstvá i vedné inštitúcie zlyhávajú pri distribúcii podobných projektov či menších projektov. Je nutné zdôrazniť, že profesor Kassay a jeho malý tím spolupracovníkov dokázal komplexne zabezpečiť grafickú prípravu na vysokej úrovni, tlač v reprezentatívnom prevedení na kriedovom papieri, preklad v spolupráci s odbornými prekladateľmi z oblasti ekonomiky a manažmentu i v neposlednom rade vyrobené publikácie distribuovať univerzitám a vedeckým ustanovizniam.

Obsah piateho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie – Učenie a rast. 


Duševný produkt zo Slovenska vo vyše štyridsiatich krajinách sveta


Spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ) posunula projekt distribúcie publikácii pentalógie do novej úrovne, kde sa v rámci šírenia dobrého mena Slovenska formou duševného produktu distribuovala do štyridsiatich krajín sveta. Ekonomickí diplomati, veľvyslanci i pracovníci zastupiteľstiev prevzali diplomatickou poštou zásielky určené do knižníc univerzít a vedeckých pracovísk. V šírení odbornej spisby zo Slovenska sa pokračuje aj v súčasnom období, či už priamo autorom pri prezentáciách, vybraným ekonomickým diplomatom alebo určeným zástupcom univerzity. Týmto počinom profesor Štefan Kassay pôsobí aj na poli ekonomickej diplomacie ako externý ekonomický diplomat.

Infografika zobrazujúca miesta prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie. Výber jazykovej mutácie sa prispôsobuje krajine alebo univerzite.


Komu je pentalógia adresovaná ?


Pentalógia je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu.

Prezentácia pentalógie na Jagelonskej univerzite v Krakove za účasti jej autora.


Zdroje poznatkov očami autora


Postupné vrstvenie poznatkov a nové skúsenosti v podnikateľskej praxi sa vlastne stali aktuálnou ponukou na vydanie knihy, ktorá by reprezentovala potrebnú poznatkovú bázu pre teóriu i podnikateľskú prax v integrovanej podobe. Napokon po niekoľkoročnom úsilí autora, napriek štúdiu veľkého množstva zahraničnej literatúry a skúsenostiam, bolo nevyhnutné vlastné názory konfrontovať s názormi špičkových pedagógov, vedcov a inžinierov z praxe. Profesor Kassay sústreďuje spektrum poznatkov pre podnikový rozvoj, prináša konkrétne riešenia uplatnené v podnikoch. Je tu konfrontácia názorov, rozličných smerov a orientácií. Integruje poznatky viacerých vedných disciplín, prehodnocuje, nazerá na rozvoj v perspektíve budúcich desaťročí, pri súčasnej reakcii na vonkajšie okolie. Integruje informačný a technologický rozvoj a má aj sociálne dimenzie. Napokon text je prijateľný a „čitateľný” aj užívateľovi z oblasti teórie i praxe. Ide o prvý pokus prepojiť poznatky psychológie, sociológie, ekonomiky, marketingu a priemyselného inžinierstva do jedného diela, ktoré by harmonicky vyvažovalo rozsah problematiky s hlavným cieľom. Sú to príbuzné a zároveň odlišné disciplíny. Prioritnou snahou je napomôcť strategický rozvoj podnikov v procese ekonomickej transformácie.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page