top of page
Search

Príhovor profesora Štefana Kassaya k vedeckému časopisu Časopriestor // Spacetime

Pezinok 18.11.2019. Po mnohých skúsenostiach s prevádzkovaním webovej stránky, ale predovšetkým za obdobie ostatných dvoch rokov sa ukázalo, že rastie počet respondentov, ktorí sa zaujímajú najmä o vedu a vzdelávanie. Z toho dôvodu v rámci prípravy akéhosi „dramaturgického“ projektu dochádza k zlomovému bodu, kedy sa treba zamyslieť nad tým, či nie je náhodný spôsob zaraďovania príspevkov na webový portál je málo efektívny, ak sú tu iné, rozvinutiejšie možnosti. Z toho dôvodu dnešným dňom prostredníctvom webového portálu www.kassaybooks.com sa budú objavovať exceletné príspevky externých autorov, čím sa dosiahne širšia previazanosť celospoločenských, národných a medzinárodných obsahov, ktoré sú oslobodené od nežiadudich prejavov jednotlivých a zameriavajú sa na skutočné a reálne aplikovateľné výsledky.

Spomínaný fakt bol hlavným motivačným bodom pre realizáciu novej rubriky, v ktorej sa etabluje časopis vedeckého typu, s jediným pravidlom: „Prinášať pre odbornú, ale i širokú verejnosť obsah, ktorý je aktuálny, moderný, svetovo významný a napomáha rozvoju vedy a vzdelávania na Slovensku i v medzinárodnom kontexte.“ Súčasnosná doba ukazuje, že webový portál vyvoláva náležité odozvvy z externého prostredia a vytvára novú základňu autorov, ktorí pripravujú vysoko odborné a overené práce s ochotou konfrontovať ich pred verejnosťou v maximálnom rozsahu.

Časopriestor // Spacetime je typom artefaktov pre budúcnosť. Médium vytvára myšlienkovú mapu modernej doby s veľkou predikciou do nasledujúcich dní. Bez veľkých komentárov a zdôvodnení čas ukáže, či to bol správny krok v úsilí o integráciu vedy, vzdelávania a vôbec ich spoločensky významných zmien v spôsobe vzdelávania a súvislosti dôležitých pre život človeka. Redakčná rada Časopriestor // Spacetime príjme návrhy, ktoré vyplývajú z tejto úvahy. (kassaybooks@gmail.com)


prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. et Dr. h. c.

34 views0 comments

Recent Posts

See All
Logo-Kassaybooks.png
bottom of page