RIADENIE 1 scena 3 verzia.png
RIADENIE 2 scena 3 verzia.png
RIADENIE 3 scena 3 verzia.png
RIADENIE 4 scena 3 verzia.png
RIADENIE 5 scena 3 verzia.png
RIADENIE 6 scena 3 verzia.png
RIADENIE 7 scena 3 verzia.png
RIADENIE 8 scena 3 verzia.png
RIADENIE 9 scena 3 verzia.png
RIADENIE 10 scena 3 verzia.png
RIADENIE 11 scena 3 verzia.png
RIADENIE 12 scena 3 verzia.png
RIADENIE 13 scena 3 verzia.png
RIADENIE 14 scena 3 verzia.png
RIADENIE 15 scena 3 verzia.png
RIADENIE 16 scena 3 verzia.png

PRIPRAVUJEME V ROKU 2020

Sedemnásta časť

ZNALOSTNÝ PODNIK

Reálny život prináša praktické skúsenosti a preveruje teórie. Ak je skutočnosť diametrálne odlišná, potom predpoklady, ciele a projekty priniesli iba malý úžitok a stávajú sa minulosťou a premárneným časom. Kardinálne spoločenské zmeny ostatných rokov a skutočný život si vynútia premeny myslenia, nové riešenia a východiská. Doterajšie pravdy si vyžadujú veľké korektúry a na mnohé je lepšie zabudnúť. Spoločensko-ekonomické premeny a ich reflexie v riadení podnikov komponenty týkajúce sa znalostí a znalostnej spoločnosti obsahovo zahŕňajú výklad procesov spoločenských zmien a ich dôsledky na kvalitu života a správanie človeka. 

PRIPRAVUJEME V ROKU 2020

Osemnásta časť

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Diktát času je neúprosný. Všetko je dnes  inakšie ako pred rokmi, keď sa formulovala vhodná štruktúra diela, ktoré by bolo prínosom k rozvoju spoločenskej produkčnej praxe s jednoznačným cieľom: udržať podnik, prežiť zložitosti doby, vyvolané celosvetovou krízou a pomôcť, podnikom osvetlením nových efektívnych, metód a nástrojov, ktoré by viedli, k rastu konkurencieschopnosti v zložitom, globálnom prostredí. Na základe priaznivých ohlasov, ktoré nasledovali po vydaní prvých štyroch zväzkov pentalógie, možno už dnes povedať, že teoretické konštatácie prebiehajúcich javov a podnikových procesov sa dostatočne priblížili, pre dané obdobie dokonca v príslušnom predstihu. Myšlienkový predel v obsahu diela a jeho kvalitatívne rozlíšenie toho, „čo bolo“, „čo je a čo nás čaká“, je jedným zo spôsobov uvedomenia si, že vývoj diania na zemeguli je nezvratný, čo sa týka svojho smeru, odlišuje sa iba rýchlosť diania a príslušná akcelerácia za predpokladu, že tento vývoj chápeme ako historickú skúšku človečenskej múdrosti s možnosťou vymknúť sa z nepriaznivých dôsledkov nehospodárneho narábania s prírodným bohatstvom našej planéty.

PRIPRAVUJEME V ROKU 2020

Deväťnásta časť

NOVÝ SVET, NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

Nový svet, formovanie jeho kultúr človek si o to viac uvedomuje riziká ohrozujúce jeho existenciu, bezprostredne ho zasahujú vplyvy globalizácie a dôsledky krízy. Je jednoznačné, že vedecko-technický pokrok je akcelerátorom zmien a spoločenského pohybu. Implikuje potenciál návratu slobody rozhodovania o sebe samom bez sputnania vzťahmi zamestnanca zákonite sa podriaďujúceho direktívam zamestnávateľa. Nie je to však proces, ktorý by prebiehal samovoľne, bez konfrontácií či zásadných protirečení. Potenciál slobody sa mení na potenciál ohrozenia. Môžeme už dnes vytušiť, aké sa črtajú alternatívy? Aká budúcnosť čaká človeka, ...aký bude svet? Týchto zopár bodov navodzuje obavy, pochybnosti, dokonca strach z budúcnosti. Človek dneška, človek „v tomto divnom svete“ neprestajne a naliehavo hľadá odpoveď na to, čo sa stane už v krátkej budúcnosti. Nie sú to vždy iba predpovede šamanov, či bludné fantazmagórie. Do pokladnice vedy pribúdajú exaktne zdôvodňované imaginácie, ktorých pôvod je v pozorovaniach čoraz častejšie „do očí bijúcich“ zmien človekom nepredvídaných a neovládateľných.

PRIPRAVUJEME V ROKU 2020

Dvadsiata časť

PRÍLOHY, ZÁVEREČNÉ KONŠTATOVANIA

Po uplynutí doby od spracovania problematiky učenia a rastu v podobe pripraveného knižného vydania sa aj v globálnom priestore udialo veľa relevantných udalostí ovplyvňujúcich život človeka. Mení sa spoločnosť, mení sa ekonomika i politické názory a samozrejme v dôsledku veľkých tlakov i psychika človeka. Každý ďalší deň pribúdajú aj nové názory na budúcnosť človeka, objavujú sa nové filozofické náhľady na zmysel života, ľudskej existencie, na zmysel podnikania. Tento deficit možno riešiť rozšírením už v predošlých statiach rozoberanej problematiky v podobe doplňujúcich, tematicky zameraných príloh. Pripomeňme si už myšlienky približujúce svetovú realitu novoutváraných životných podmienok človeka ceny, predstaviteľov svetovej politiky a podnikateľskej sféry nenechávajú nikoho chladným. Už za krátke obdobie od týchto varovaní sa udialo veľké množstvo zmien vo svetovom rámci, avšak s veľkými dopadmi aj na krajiny, ktoré nijakým spôsobom neprispeli k takému nežiaducemu vývoju. 

© Copyright 2020 Professor, s.r.o.

Kontakt:

Telefón: +421 907 736 711

e-mail: kassaybooks@gmail.com

Adresa:

Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok, Slovenská republika