top of page

Explanácia

Strategická komunikácia

Kontexty spoločenského vývoja, premien trhu

a komunikácie

ISBN: 978-80-224-1134-9

Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2010
Počet strán: 803
Väzba: Pevná väzba
Formát: 225x304mm
Hmotnosť: 3 390 g

Šéfredaktor: Emil Borčin

Redakčné spracovanie:Mgr. Marta Drličková

Jazyková úprava: Mária Krkošková

Slovo vydavateľa: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Predhovor: prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Vedúci vedecký redaktor: prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Vedeckí redaktori: doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

                              RNDr. Milan Neštický, CSc.

Grafický dizajn: Ing. arch. Patrik Paul

                          Katarína Ondrušová

                          Mgr. art. Juraj Dusík

Príprava textov: Ing. Eliška Benešová

Správa databázy textov: Mgr. Janka Žifčáková – Mihóková

                                        Ing. Lucia Selnekovičová

Odborné posudky a konzultácie jednotlivých častí:


1. ČASŤ 

Ing. Pavol Kovačič

Ing. Kamil Mikulič, CSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

Ing. Roman Sukdolák, MBA

Ing. Roman Bludovič

2. ČASŤ 

prof. Ing. Jaromír Ďaďo, PhD.

doc. Ing. František Lipták, DrSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

Ing. Rastislav Čavojský

Ing. Renáta Tomanová

3. ČASŤ 

doc. Ing. František Lipták, DrSc.

Ing. Rastislav Čavojský

4. ČASŤ 

doc. Ing. František Lipták, DrSc.

doc. RNDr. Jozef Trnovec, CSc.

Etika a spôsob správania sa reprezentantov podniku predstavujú obzvlášť silný komunikačný vplyv s priamym dosahom na zákazníka. Najrešpektovanejšie podniky sledujú záujem verejnosti a nie iba svoje vlastné záujmy.

Postupne vzniká nová paradigma, ktorej bázovým atribútom je komunikačná spôsobilosť pri využití najmodernejších technológií a vedeckých metód. Rast významu komunikácie je neustály, výrazne pozorovateľný na vývojovej chronologickej čiare. Informačné a komunikačné technológie hĺbkovo a často šokujúco menia obchodné modely. Nezáleží len na dokonalosti obchodnej stratégie, ale miera úspechu podniku sa odvíja vo veľkej miere od jeho schopnosti prispôsobiť sa zmenenej realite a využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálny svet. Zlomové digitálne technológie implikujú aktuálny „digitálny ruch,“ ktorý je dôsledkom vývoja priemyslu informačných technológií a komunikácie.“ Identifikovaných je sedem základných fenoménov, ktoré možno pokladať za formy „digitálneho ruchu:“ nové médiá, život v novej (virtuálnej) realite, sociálna sila, informačná transparentnosť, nové trendy vzájomného prepájania vecí, zmena platforiem, inteligentnejší svet. Dôležitým fenoménom je skutočnosť, že „virtuálne svety a virtuálna realita zohrávajú čoraz dôležitejšiu rolu v osobných a pracovných životoch“.

                          Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Slovo vydavateľa

predslov

Rozvoj podnikania, ktorého nová éra sa začala písať rokom 1990, prešiel u nás zložitými metamorfózami. Jeho počiatočná explózia

Neskôr sme sa dočkali postupnej konsolidácie, ktorá dnes vyúsťuje do viac-menej štandardizovaného stavu.

V ostatných mesiacoch ho žiaľ poznamenali problémy nastolené súčasnou finančnou a globálnou ekonomickou krízou, ktorá samozrejme nevznikla na Slovensku, a o to neprijateľnejšie sú pre nás jej dôsledky. Kríza sa však netýka teórie a metodiky podnikania. Analogickou vývojovou líniou prechádza náš politický systém a zdá sa mi, že v porovnaní s profesionalitou v podnikaní má ešte čo dobiehať a súčasne sa má kde učiť. V rámci kultivácie podnikania na Slovensku sledujem už roky prof. Štefana Kassaya, DrSc., človeka mnohých remesiel a širšej životnej skúsenosti, ktorú nadobudol v mediálnej sfére, vo výskume i vo výuke, v podnikateľských aktivitách, a to doma aj v zahraničí. Štefan Kassay je pre mňa v tejto oblasti etalónom reálnych ambícií a vyváženej politiky, ktorá sleduje záujmy podniku, spolumajiteľov, zamestnancov i štátu. Tajomstvo takéhoto úspechu nie je tajomstvom pre tých, ktorí sledujú jeho teoretickú tvorbu. Štefan Kassay je nielen praktik, je aj odborník v teórii podnikania. Má to šťastie, že na rozdiel od iných ekonómov má k dispozícii svoje vlastné „ekonomické“ laboratórium, svoj vlastný podnik, v ktorom si môže teoretické závery overiť. Môže tak zároveň vyvrátiť pravdivosť známeho latinského citátu „aliter in teoriam, aliter in praxis”, čo nie je jednoduchá výzva, lebo latinské citáty sú vybrúsené dvoma tisícročiami.  Dnes, keď nám prichádza na stôl tretí zväzok Kassayovej ekonomickej série z oblasti podnikov a podnikania, je účelné prelistovať znova predošlé dva zväzky a až potom v nadväznosti na to prečítať ten najnovší. Zaoberá sa strategickou komunikáciou.

Patrí do nej vlastný proces komunikácie a jeho podstata, komunikácia ako spoločenský fenomén, poznanie a analýzy trhu a nákupného správania, otázky reklamy, predaja, distribúcie, komunikačné prostriedky a nakoniec spoločenské reflexie multidimenzionánej komunikácie. Vyzbrojení takýmto inštrumentáriom

môžu podnikatelia zhodnocovať vzťahy so zákazníkom, ale zákazníci môžu zase pre svoj úžitok poodhaliť štruktúru a vplyvy prostredia, v ktorom sa na trhu realizujú. V ére, keď spoločnosť opanovali informačné a komunikačné technológie, to ani inak nemôže byť. Komunikačný hardvér je dostupný pomerne ľahko, máme internet, prostredníctvom ktorého sa dnes zdieľa viacej informácií ako vo všetkých telefonických sieťach. Tento hardvér treba však napĺňať od prípadu k prípadu vysoko špecializovaným softvérom v širšom ponímaní. Štefan Kassay svojou knihou ukazuje, ako sa to dá robiť v okruhu jeho špecializácie, ale aj v iných sférach. Jeho kniha má preto nielen špecifické, ale aj zovšeobecňujúce poslanie.

   

                                  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Príhovor

„Neexistujú hotové a overené riešenia, existujú iba múdri ľudia, ktorí ich tvrdohlavo hľadajú tam, kde ich iní nenašli.

Štefan Kassay je človek posadnutý myšlienkou meniť seba i svet okolo. Jeho tvrdohlavosť a cieľavedomosť niekedy možno znervózňujú okolie, ale výsledky hovoria za všetko. Vyučil sa za sústružníka a aj dnes vie mnohých prekvapiť svojou zručnosťou v manuálnej práci. Počas svojho pôsobenia redaktora Československej televízie v Budapešti takto šokoval celý sprievod, keď si vyzliekol sako a pred očami všetkých vysústružil na stroji súčiastku. Strojár a kandidát vied potom vyštudoval v Prahe filozofickú fakultu, kde získal doktorát z filozofie. Tvrdohlavosť a usilovnosť ho neopúšťala – docentúra, profesúra, doktor vied na SAV. Tí, ktorí poznajú cesty k akademickým titulom, izolacionizmus medzi odbormi (Čo chce doktor filozofie medzi inžiniermi? Čo chce podnikateľ medzi profesormi? Čo hľadá strojár medzi filozofmi?) vedia o čom píšem.

Štefan Kassay sa stal navyše úspešným podnikateľom. Málokedy dokáže majiteľ úspešného podniku udržať na uzde lákadlo riadiť si podnik sám. Štefan to dokázal – delegoval svoje kompetencie na manažérov podniku a založil pracovisko, ktoré sa stará o rozvoj a systematizáciu znalostí a o ich aplikáciu v podniku IDC. Cestuje, číta knihy, porovnáva rozličné prístupy, experimentuje a vyhodnocuje, diskutuje o nových témach, ktoré priniesla dnešná doba v podnikaní. Rúcajú sa všetky „večné pravdy“, ktoré sa učili manažéri na univerzitách v minulosti. Jedinou istotou je neistota a potreba stále hľadať odpovede na nové otázky, ktoré prináša tento svet. Na konci 20. storočia sme s pomocou telekomunikácií a leteckej dopravy premenili svet na globálnu dedinu. Kedysi bola technika silne zviazaná s kultúrou a spôsobom života, dnes sa stala dominantným faktorom spoločenského vývoja na celom svete. Pre mnohých ľudí je pritom desivá rýchlosť, s ktorou prenikajú nové technológie do všetkých oblastí života. V minulosti sa ťahali procesy zmien cez niekoľko generácii, dnes dochádza k prelomovým zmenám v našich životných pomeroch v priebehu niekoľkých rokov. A špirála nových znalostí, nových výrobkov a postupov sa točí stále rýchlejšie. Toto tempo zmien nedokážu mnohí ľudia sledovať – ani organizácie podnikov, ani štruktúry štátov, ani vzdelávací systém. Následkom je rastúca priepasť medzi pioniermi pokroku a väčšinou obyvateľstva. Na dejiny civilizácie sa môžeme pozerať aj ako na reťazec stále rýchlejších inovácií, ktorých zdrojom je túžba človeka urobiť niečo lepšie, jednoduchšie a lacnejšie. Inovácie však nie sú iba v technickom pokroku, je to aj sociálny proces. Trh pre inovácie je určovaný potrebami a hodnotami ľudí. Tak ako boli na začiatku 19. storočia prelomovými inováciami napríklad parný stroj, železnica, elektrifikácia a automobil, tak dnes prebiehajú prelomové inovácie v kvantovej fyzike, informačnej technike a v molekulárnej biológii. Kvantová teória odhalila tajomstvo stavby hmoty, nová informačná a komunikačná technika prináša revolúciu v spracovaní a prenose údajov, molekulárna biológia postupne dekóduje tajomstvo života. Tento pokrok umožňujú rýchlo rastúce výkony počítačov, mikrosystémy sa dostávajú do všetkých výrobkov, nové materiály a výrobné technológie prinesú v ďalších desaťročiach revolučné zmeny.

Tí, ktorí poznajú cesty k akademickým titulom, izolacionizmus

medzi odbormi (Čo chce doktor filozofie medzi inžiniermi? Čo chce podnikateľ medzi profesormi? Čo hľadá strojár medzi filozofmi?) vedia o čom píšem.

V týchto premenách dochádza k zmene paradigiem. Pretože nové vzniká obyčajne na hraniciach medzi rôznymi vedeckými disciplínami, úzka špecializácia začína byť brzdou. Špecialista musí byť v budúcnosti viac komunikatívny, aby mohol pracovať v interdisciplinárnych tímoch. Podobné zmeny prebiehajú aj v priemysle, kde zaniká Taylorizmus so svojimi perfektne rozčlenenými pracovnými úkonmi. Miesto rozčlenenej práce a strnulých hierarchii nastupuje tímová práca, plošné a pružné štruktúry.

Myslím si, že Štefan Kassay sa rozhodol napísať rozsiahlu a multiodbornú publikácu, práve preto, aby prekonal separatizmus a izolacionalizmus, s ktorým sa často vo svojom živote stretával, ale aj preto, lebo si uvedomil ako „všetko zo všetkým“ súvisí. Je jednoduchšie behať na atletickej dráhe celý život 1000 metrovú vzdialenosť, ako pestovať triatlon alebo desaťboj. Štefan Kassay sa vo svojej knihe pokúsil o niečo podobné. Je jasné, že je to priestor pre kritikov a neomylných špecialistov, ktorí budú kričať – „Šuster drž sa svojho kopyta“. Na druhej strane treba oceniť odvahu a tvrdohlavosť hľadať súvislosti a nové východiská na rozhraní disciplín. Nakoniec inú možnosť ani nemáme – akurát nie každý na to nájde odvahu. Ale o tom je celý život Štefana Kassaya. Prajem Vám veľa inšpirácii a provokácii pri čítaní tejto knihy. Neexistujú hotové a overené riešenia, existujú iba múdri ľudia, ktorí ich tvrdohlavo hľadajú tam, kde ich iní nenašli. To hlavné čo by som mohol autorovi tejto knihy vyčítať, je to, že prácu na nej povýšil nad svoje pohodlie a čas so svojou manželkou a blízkymi. Veľa dobrých vecí sa však už zrodilo z takejto formy „sebectva“.

                                                   prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Logo-Kassaybooks.png
bottom of page