WSPÓLNA EUROPEJSKA PLATFORMA PRODUKCYJNA

Czego potrafiło dokonać jedno przedsiębiorstwo, może stać się udziałem także wielu innych, kierujących się zasadą łączenia nauki z praktyką.

Część trzynasta

PODSTAWY PROJEKTOWANIA 
INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Część czternasta

PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA GLOBALNEGO – CZĘŚĆ A

Część piętnasta

PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA GLOBALNEGO – CZĘŚĆ B

Część szesnasta

REALIZACJA PROJEKTÓW 
W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

Część siedemnasta

PRZEDSIĘBIORSTWO OPARTE NA WIEDZY

Część osiemnasta

STUDIA PRZYPADKÓW

Część dziewiętnasta

NOWY ŚWIAT, NOWE MOŻLIWOŚCI

Część dwudziesta

DODATKI, STWIERDZENIA KOŃCOWE

ZARZADZANIE 1 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 2 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 3 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 4 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 5 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 6 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 7 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 8 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 9 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 10 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 11 scena 3 verzia.png
ZARZADZANIE 12 scena 3 verzia.png

Część trzynasta

PODSTAWY PROJEKTOWANIA INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Przemiany współczesnego świata pod wpływem globalizacji, nieustannych zawirowań i międzynarodowych powiązań ekonomicznych wpływają na nieoczywistość zachowań podmiotów polityczno-ekonomicznych pomimo istnienia pośredniej fazy rozwojowej nazywanej nową ekonomią oraz w zdecydowany sposób determinują zachowania przedsiębiorstw. Nieoczekiwane zmiany oraz regulacje będące ingerencją w sferę decyzyjną w znacznym stopniu zagrażają samemu ich istnieniu. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna konkurować na rynkach światowych, oczywiste staje się śledzenie światowych trendów oraz poznanie parametrów pozycjonujących, przede wszystkim przez wchodzące na rynek przedsiębiorstwo światowej klasy. W związku z tym akcjonariusze oraz pozostali interesariusze muszą z wyprzedzeniem racjonalnie rozważać szanse, a także możliwości osiągnięcia wyższego poziomu prowadzenia biznesu w warunkach nieustannej i bezlitosnej światowej rywalizacji.

Część czternasta

PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA GLOBALNEGO – CZĘŚĆ A

Projektowanie przedsiębiorstwa światowej klasy, a szczególnie przedsiębiorstwa o wymiarze globalnym, jest wyjątkowo trudnym procesem twórczo-organizacyjnym. Wymaga ogromnego doświadczenia zespołu projektowego i wiedzy na weryfikowalnym poziomie z dostępem do światowych baz danych. Stosowanie najnowszych trendów w danej dziedzinie uważane jest za oczywistość, pomagającą zwiększyć potencjał konkurencyjny projektowanego przedsiębiorstwa. Już na etapie przygotowań należy określić podstawowe parametry. Oznacza to, że trzeba przeprowadzić analizę biznesplanu i dostosować do niego w projekcie wszystkie kluczowe aspekty. W przypadku projektowania „całkowicie od podstaw”, a następnie już na poziomie planowania tworzenia powstają wizje biznesowe, cele i strategie osiągania celów. Najważniejszym krokiem każdego przedsiębiorstwa jest gotowość do wyjścia ponad to, czym dotychczas się zajmowało, ale obecnie jest to już niewystarczające, nieodpowiednie. Należy zmieć sposób myślenia ludzi i dopuścić również nowe możliwości, nowe trendy, które mogą być dla takiego podmiotu sposobem osiągnięcia wydajności na poziomie przedsiębiorstw światowej klasy.

Część piętnasta

PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA GLOBALNEGO – CZĘŚĆ B

Różnorodność produkcji determinuje sam podział na poszczególne gałęzie produkcji, co z kolei wynika ze specyfiki konkretnych systemów produkcyjnych. Gałęzie różnią się od siebie głównymi procesami technologicznymi. W każdym przypadku, w każdej gałęzi sens produkcji zależy od wyboru najlepiej pasującej technologii, która umożliwia stworzenie z półproduktu końcowego produktu lub wyrobu (komponentu) o wymaganych cechach fizycznych i jakościowych, określonych w danej dokumentacji technicznej. Z wizją budowania przedsiębiorstwa „całkowicie od podstaw” wiążą się możliwości tworzenia projektu z wykorzystaniem systemów nowej generacji, zazwyczaj polegające na stosowaniu kompleksowych zintegrowanych rozwiązań oraz najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych, w tym oprogramowania, a także inteligentnych systemów produkcji w formie nowych, łatwo adaptowalnych struktur organizacyjnych tworzących przedsiębiorstwo cyfrowe. Celem takich rozwiązań jest zwiększanie produktywności bez utraty elastyczności, skracanie czasu produkcji, podnoszenie jakości, zwiększanie wartości wyrobów i usług itp. Budowane przedsiębiorstwa muszą wpisywać się w systemy społeczno-ekonomiczne i dlatego tak skomplikowane jest ich projektowanie, realizacja zmian oraz działanie. Stworzenie modelu 3D przedsiębiorstwa ma szerokie zastosowanie – zaczynając od tworzenia nowego produktu, przez monitorowanie procesów produkcyjnych aż po szczegółową analizę awarii urządzeń produkcyjnych oraz symulację ich działania. Rozwojowi tych procesów poświęcona jest obszerna literatura przedmiotu.

Część szesnasta

REALIZACJA PROJEKTÓW W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

W publikacji zostały zebrane doświadczenia zdobyte podczas funkcjonowania systemów dużych przedsiębiorstw. Środowisko biznesowe wciąż bezlitośnie narzuca nowe warunki, co determinuje cały proces produkcyjny. Zdolność do przetrwania, prosperowania i rozwoju jest uzależniona od tendencji rozwoju strategicznych instrumentów stosowanych w środowisku konkurencyjnym. Ogólnoświatowy trend w budowaniu przedsiębiorstw jest ukierunkowany na podnoszenie jakości produktów, obniżanie kosztów przedsiębiorstwa, zwiększanie produktywności, skracanie czasu od złożenia zamówienia do realizacji dostawy, zwiększanie elastyczności reagowania na potrzeby klienta. W związku z tym niezbędne są takie systemy produkcyjne na wszystkich poziomach zarządzania i realizacji, które są wystarczająco elastyczne oraz gwarantują wysoką jakość produkcji również przy skróceniu czasu produkcji.

Część siedemnasta

PRZEDSIĘBIORSTWO OPARTE NA WIEDZY

Życie dostarcza praktycznych doświadczeń i weryfikuje teorię. Jeżeli rzeczywistość diametralnie różni się od teorii, wówczas założenia, cele oraz projekty okazują się mało przydatne i odchodzą w przeszłość. Radykalne zmiany społeczne w ostatnich latach i zmieniające się warunki życia wymuszają modyfikację myślenia, szukanie rozwiązań i sposobów dostosowania się do nowych sytuacji. Dotychczasowe reguły postępowania wymagają sporej korekty, a o wielu z nich lepiej zapomnieć. Przemiany społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami są zjawiskami z zakresu wiedzy oraz społeczeństwa wiedzy, które zawierają w sobie interpretację procesów zmian społecznych, a także ich odziaływania na jakość życia i zachowanie człowieka.

Część osiemnasta

STUDIA PRZYPADKÓW

Czas weryfikuje przemyślenia i stworzone teorie. Dzisiaj wszystko jest inne niż przed laty, gdy kształtowała się struktura książki, mającej w założeniu stanowić ważny wkład w rozwój społecznej praktyki produkcyjnej, skupiającej się na jasno zdefiniowanym celu: utrzymaniu przedsiębiorstwa, przezwyciężeniu trudności spowodowanych ogólnoświatowym kryzysem i wsparciu przedsiębiorstw przez wskazanie nowych efektywnych metod oraz narzędzi, które umożliwiałyby zwiększenie konkurencyjności w skomplikowanym środowisku globalnym. Pozytywny oddźwięk, z jakim spotkało się wydanie pierwszych czterech tomów pentalogii, pozwala potwierdzić, że teoretyczne przemyślenia dotyczące zachodzących zjawisk i procesów biznesowych wystarczająco zbliżyły się do faktycznie zachodzących procesów gospodarczych, a nawet pozwoliły przygotować się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

Część dziewiętnasta

NOWY ŚWIAT, NOWE MOŻLIWOŚCI

Nowy świat i formowanie jego kultur powodują, że człowiek coraz bardziej uświadamia sobie ryzyko zagrażające jego istnieniu, bezpośrednio dotyczące go wpływy globalizacji i skutki kryzysu. Bezsprzecznie postęp naukowo-techniczny jest akceleratorem zmian społecznych. Oddziałuje na potencjał powrotu do wolności decydowania o sobie samym w oderwaniu od perspektywy pracownika podporządkowującego się dyrektywom pracodawcy. Nie jest to jednak proces, który przebiegałby samoistnie, bez konfrontacji oraz zasadniczych sprzeczności. Potencjał wolności zmienia się w potencjał zagrożenia. Czy już dziś możemy przewidzieć, jakie rysują się dla nas alternatywy? Jaka przyszłość czeka człowieka, jaki będzie świat? Tych kilka punktów rodzi obawy, wątpliwości, a nawet lęk o przyszłość.

ZARZADZANIE 20 scena 3 verzia.png

Część dwudziesta

DODATKI, STWIERDZENIA KOŃCOWE

W czasie, jaki upłynął od opracowania problematyki uczenia i wzrostu w postaci wydania książkowego, również w środowisku globalnym wydarzyło się wiele rzeczy, które mają wpływ na życie człowieka. Zmieniają się społeczeństwo, ekonomia oraz poglądy polityczne i oczywiście w wyniku ogromnej presji również psychika człowieka. Każdego dnia pojawiają się także nowe teorie na temat przyszłości, powstają nowe koncepcje filozoficzne zajmujące się sensem ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji, sensem przedsiębiorczości. Ten brak pewności można kompensować poszerzeniem analizy z poprzednich tomów o tematycznie ukierunkowane załączniki. Przypomnijmy sobie chociażby koncepcje ukazujące rzeczywistość nowo tworzonych warunków życia człowieka, kształtowanych przez przedstawicieli światowej polityki i środowiska biznesowego, wobec których nikt nie pozostaje obojętny. Już w tak krótkim czasie, jaki upłynął od tych alarmujących przemyśleń, zaszło wiele zmian, mających duży wpływ także na kraje, które w żaden sposób nie przyczyniły się do takiego niepożądanego rozwoju. Samo prowadzenie biznesu w wielu przypadkach jest znacznie ograniczane i w zasadniczy sposób zmienia się sytuacja również w przedsiębiorstwach. Nowe okoliczności wymagają nowego podejścia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na człowieka, który jest w pracy inicjatorem, twórcą i realizatorem nowych procesów, systemów oraz produktów.

Logo-Kassaybooks.png

© Copyright 2021 Professor, s.r.o.

Contact:

Telefón: +421 907 736 711

e-mail: kassaybooks@gmail.com

Adress:

Professor, s.r.o., Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok, Slovenská republika